Data wydania 2010-02-02
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podtorza do wozu manipulacyjnego do drewna na terenie istniejącego tartaku na działkach oznaczonych nr geod. 167/3 i 167/4 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-27/09

Bielsk Podlaski 2010.02.02

Gk. 7624-27/09

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HWWM” Wiesław i Anna Hryniewiccy ul. Kleszczelowska 90, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 02.02.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podtorza do wozu manipulacyjnego do drewna na terenie istniejącego tartaku na działkach oznaczonych nr geod. 167/3 i 167/4 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-02-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-02-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-02-02