Data wydania 2010-01-15
w sprawie wydania postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Tytuł Gk.7624-29/09

Bielsk Podlaski 2010.01.15

 
 

Gk. 7624-29/09

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
 

       Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej na działkach o nr geod. 4496/1, 4548/2, 4480/3, 4495, 4491/1, 3520/1, 3521/10, 3523, 3513/1, 3508/4, 3550, 3551/3, 3515, 3499/2, 3543/13, 3543/8, 3543/14, 3536/1 i 175/2 w Bielsku Podlaskim zostało wydane dnia 15.01.2010r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

       Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 5 dniod daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

 
 

      Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

 
 
 

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-01-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-01-15