Data wydania 2010-01-14
w sprawie wydania postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
Tytuł Gk. 7624-29/09

Bielsk Podlaski 2010.01.14

 
 

Gk. 7624-29/09

 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1 i ust. 3 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamia się, że dnia 11.01.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził opinię , iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej na działkach o nr geod. 4496/1, 4548/2, 4480/3, 4495, 4491/1, 3520/1, 3521/10, 3523, 3513/1, 3508/4, 3550, 3551/3, 3515, 3499/2, 3543/13, 3543/8, 3543/14, 3536/1 i 175/2 w Bielsku Podlaskim nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-01-14

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-01-14

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-01-14