Data wydania 2010-01-11
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przemysłowo-techniczno-składowego na działce oznaczonej nr geod. 1070/1 przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-25/09

Bielsk Podlaski 2010.01.11

Gk. 7624-25/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

               Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przezSUEMPOL Sp. z o.o. ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 06.01.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przemysłowo-techniczno-składowego na działce oznaczonej nr geod. 1070/1 przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-01-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-01-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-01-11