Data wydania 2009-12-28
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej na działkach o nr geod. 4496/1, 4548/2, 4480/3, 4495, 4491/1, 3520/1, 3521/10, 3523, 3513/1, 3508/4, 3550, 3551/3, 3515, 3499/2, 3543/13, 3543/8, 3543/14, 3536/1 i 175/2 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-29/09

Bielsk Podlaski 2009.12.28

Gk. 7624-29/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z poź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej na działkach o nr geod. 4496/1, 4548/2, 4480/3, 4495, 4491/1, 3520/1, 3521/10, 3523, 3513/1, 3508/4, 3550, 3551/3, 3515, 3499/2, 3543/13, 3543/8, 3543/14, 3536/1 i 175/2 w Bielsku Podlaskim.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mogą wnosić w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 22 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

               Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania uzgodnień od organów określonych w art.77 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2009-12-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-12-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-12-29