Data wydania 2009-12-18
w sprawie wydania decyzji umarzającej w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.” na działkach oznaczonych nr geod. 2213/4, 2213/12, 2213/13 i 2213/16 przy ul. Szkolnej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-26/09

Bielsk Podlaski 2009.12.18


Gk. 7624-26/09

O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 18.12.2009r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.” na działkach oznaczonych nr geod. 2213/4, 2213/12, 2213/13 i 2213/16 przy ul. Szkolnej w Bielsku Podlaskim.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-12-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-12-18