Data wydania 2009-11-06
w sprawie wydania decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji, przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku Podlaskim oraz modernizacji miejsca startów i lądowań helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego przy szpitalnym oddziale ratunkowym SPZOZ w Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr geod. 3607/11, 3607/9 i 3607/12
Tytuł Gk.7624-23/09

Bielsk Podlaski 2009.11.06

Gk. 7624-23/09


O B W I E S Z C Z E N I E


       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski o zmianę decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak:Gk.7624-42/08/09 z dnia 11.02.2009r. w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko polegającej na modernizacji, przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr geod. 3607/11 i 3607/09 polegającą na zmianie powierzchni, w granicach której ma być prowadzona inwestycja oraz rozszerzenie w/w przedsięwzięcia o wykonanie robót remontowych miejsca startów i lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została wydana, zgodnie z żądaniem strony, dnia 06.11.2009r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji, przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku Podlaskim oraz modernizacji miejsca startów i lądowań helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego przy szpitalnym oddziale ratunkowym SPZOZ w Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr geod. 3607/11, 3607/9 i 3607/12.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.


Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2009-11-20

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2009-11-20