Data wydania 2008-12-31
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rz. Białą w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej nr 66 km 77+722 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-27/09

Bielsk Podlaski 2010.01.04

Gk. 7624-24/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 31.12.2009r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rz. Białą w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej nr 66 km 77+722 w Bielsku Podlaskim.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-01-06

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-01-06

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-01-06