Stosownie do art. 9 ust. 5 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku „Prawo o zgromadzeniach” zwanej dalej ustawą – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski udostępnia poniżej informację o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu i telefonu, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

     1. adres poczty elektronicznej – um@bielsk-podlaski.pl
  2. numer faksu – 85  731 81 50
  3. numer telefonu – 85  731 81 45

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń (art. 2 ustawy):

 • organizowanych przez organy władzy publicznej;
 • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Definicja zgromadzenia publicznego (art. 3 ust. 1 ustawy):
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.                                                                        

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje zgromadzeń – zgromadzenie zwykłe (w ramach którego wyodrębnione zostało postępowanie zwykłe i uproszczone) oraz zgromadzenie spontaniczne. Zgromadzenie spontaniczne (opisane w Rozdziale 4 ustawy), nie jest zgłaszane do organu gminy, lecz podlega nadzorowi Policji.

Zgromadzenie, które podlega nadzorowi organowi gminy, dzieli się jak wyżej opisano na dwa tryby postępowań – zwykłe i uproszczone:

 1. postępowanie zwykłe - określone w Rozdziale 2 ustawy, zgodnie z którym zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu musi być złożone do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia (art. 7 ust. 1 ustawy). Organizator zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (art. 10 ustawy) organizator zgromadzenia podaje:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator (ar. 19 ust. 3 ustawy).

 1. postępowanie uproszczone (określone w Rozdziale 3 ustawy) stosowane w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 ustawy).

Zgodnie z tą procedurą, zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu musi być złożone do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia (art. 22 ust. 1 ustawy). Organizator zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej miejskiego centrum zarządzania kryzysowego (art. 22 ust. 3 ustawy).

W zawiadomieniu (art. 22 ust. 1 ustawy) podaje się:                                                       

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia (art. 4 ustawy).

Metryka strony

Udostępniający: Janusz Porycki - Kierownik Ref.Zk.

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta

Data wytworzenia: 2019-11-25

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2015-10-19

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-11-25

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2015-10-19