Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2008

 • ZARZĄDZENIE Nr 255/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>; Objaśnienia do zarządzenia Nr 255/08;
 • ZARZĄDZENIE Nr 254/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>; Objaśnienia do zarządzenia Nr 254/08;
 • ZARZĄDZENIE Nr 253/08 - w sprawie przekazania wyposażenia dla potrzeb realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 252/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>; Objaśnienia do zarządzenia Nr 252/08;
 • ZARZĄDZENIE Nr 251/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Białowieskiej ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 250/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Obozowej ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 249/08 - w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny obiektów zgłoszonych na konkurs na najlepiej zachowany zabytek lub obiekt budownictwa drewnianego w Bielsku Podlaskim ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 248/08 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej kas, druków ścisłego zarachowania, paliwa, zakupionych i nie wydanych na dzień 31 grudnia 2008 roku towarów i materiałów, gruntów będących w wieczystym użytkowaniu i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji rozpoczętych, samochodu, laptopów oraz pozostałych aktywów i pasywów jednostki ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 247/08 - w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat wnoszonych przez nauczycieli w związku z dokształcaniem się oraz w sprawie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 246/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 245/08 - w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Sportu w Bielsku Podlaskim ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 244/08 - w sprawie powołania Komisji celem dokonania naboru na stanowisko referenta w referacie Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 243/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 242/08 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok ...więcej>>; 1_Projekt uchwały w spr. budżetu miasta na 2009 r; 2_Część objaśniająca do projektu budżetu na 2009 r; 3_Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne; 4_Informacja o mieniu komunalnym.30.09 2008;
 • ZARZĄDZENIE Nr 241/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Strzelniczej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 240/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Strzelniczej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 239/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Strzelniczej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 238/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Strzelniczej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 237/08 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkankom Bielska Podlaskiego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 236/08 - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Bielsk Podlaski organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2008 roku ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 235/08 - w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Bielsku Podlaskim, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 234/08 - w sprawie powołania zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji wdrażania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2013. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 233/08 - w sprawie: nieodpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 232/08 - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 231/08 - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 230/08 - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 229/08 - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 228/08 - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 227/08 - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 226/08 - w sprawie przekazania zestawu komputerowego dla potrzeb realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 225/08 - dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 224/08 - w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepiej zachowany zabytek lub obiekt budownictwa drewnianego w Bielsku Podlaskim ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 223/08 - w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 222/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Strzelniczej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 221/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Strzelniczej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 220/08 - w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z ewidencją gruntów Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 219/08 - harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Bielsk Podlaski w IV kwartale 2008 roku...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 218/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejonowej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 217/08 - w sprawie przyznania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 216/08 - w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. ...więcej>> ; załącznik do zarządzenia - pobierz
 • ZARZĄDZENIE Nr 215/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 214/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 213/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 212/08 - w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego. ...więcej>> ; załącznik do zarządzenia - pobierz
 • ZARZĄDZENIE Nr 211/08 - w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na okres do 3 lat oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i nieruchomości miejskie na 2009 rok. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 210/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Orzeszkowej. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 209/08 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie wyprawek ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 208/08 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu „Pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy" ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 207/08 - w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 206/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>> ; załącznik do zarządzenia - pobierz
 • ZARZĄDZENIE Nr 205/08 - w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 204/08 - w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 203/08 - w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu 1 Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 202/08 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 201/08 - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 200/08 - w sprawie: zakładowego planu kont ...więcej>>; Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2; Załącznik Nr 3; Załącznik Nr 4; Załącznik Nr 5; Załącznik Nr 6
 • ZARZĄDZENIE Nr 199/08 - w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego ...więcej>> ; załącznik do zarządzenia - pobierz
 • ZARZĄDZENIE Nr 198/08 - o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 191/08 z dnia 22 lipca 2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 197/08 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 196/08 - w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum i zespołów szkół w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2008/2009 ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 195/08 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 194/08 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu „Pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy – edukacja i szczepienia profilaktyczne przeciw rakowi szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 1997 roku – mieszkanek Bielska Podlaskiego” oraz określenia trybu jej pracy ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 193/08 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Joanny Siemieniuk – nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 192/08 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pana Mariusza Marka Balano – nauczyciela matematyki ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 191/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 190/08 - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 189/08 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkankom Bielska Podlaskiego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 188/08 - w sprawie powołania Komisji celem dokonania naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 187/08 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej – Wodnik w Bielsku Podlaskim ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 186/08 - w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 185/08 - w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Bielsk Podlaski w III kwartale 2008 roku. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 184/08 - w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2008/2009 ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 183/08 - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>> ; załącznik do zarządzenia - pobierz
 • ZARZĄDZENIE Nr 182/08 - w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1280/3 położonej przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 181/08 - w sprawie przeprowadzenia ankietowanego badania zadowolenia klienta w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 180/08 - w sprawie przeprowadzenia szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 179/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 178/08 - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 177/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 176/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 175/08 - w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkankom Bielska Podlaskiego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 174/08 - w sprawie przesunięcia terminu składania ofert na konkurs na realizację Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkankom Bielska Podlaskiego ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 173/08 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu „Pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy – edukacja i szczepienia profilaktyczne przeciw rakowi szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 1997 roku – mieszkanek Bielska Podlaskiego” oraz określenia trybu jej pracy ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 172/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 171/08 - w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 170/08 - w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości i innej dokumentacji systemu jakości Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>>; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; ZAŁĄCZNIK NR 3; ZAŁĄCZNIK NR 4; ZAŁĄCZNIK NR 5;
 • ZARZĄDZENIE Nr 169/08 - w sprawie ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 168/08 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkankom Bielska Podlaskiego >>Załączniki znajdują się w pokoju nr 37 Urzędu Miasta<< ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 167/08 - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Bielsk Podlaski organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2008 roku ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 166/08 - w sprawie powołania Komisji celem dokonania naboru na stanowisko referenta w referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 165/08 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 164/08 - w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski" ...więcej>>straciło moc Zarządzeniem nr 63/19 z dnia 17 kwietnia 2019r
 • ZARZĄDZENIE Nr 163/08 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Zamkowej ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 162/08 - w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w 2008 roku ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 161/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 160/08 - w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnetrznego w Urzedzie Miasta Bielsk Podlaski ...więcej>>; załącznik do zarządzenia - pobierz;straciło moc Zarządzeniem nr 115/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 157/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 154/08 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 153/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>
 • ZARZĄDZENIE Nr 152/08 - w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r. ...więcej>>

Metryka strony

Udostępniający: Irena Kryńska Halina Żmudzińska

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

Data wytworzenia: 2019-04-24

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-05-15

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-08-12

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-05-15