Zwolnienie z części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w związku z COVID-19

Informacja w sprawie zwolnienia z części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 15jd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła w dniu 29 września 2020 r. uchwałę nr XXVII/214/20 w sprawie pomniejszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4111.

Opłata roczna za rok 2020 podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19 pod warunkiem:

  • zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski, przed upływem 31 stycznia 2021 r.,
  • wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
  • braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.,
  • wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania ulgi są:

1) przedsiębiorca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,

2) organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przez spadek obrotów gospodarczych,  rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Podmiot ubiegający się o obniżenie opłaty rocznej winien złożyć zgłoszenie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Druki do pobrania:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-10-28

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2020-12-31

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2020-10-29