WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ, MODERNIZACJĄ, UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG

Postępowanie o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi miejskiej na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg realizowane jest w oparciu o przepisy prawne:

 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Uchwała Nr XXVII/153/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2004r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Postępowanie o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi miejskiej, na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wszczyna się na wniosek petenta złożony w biurze podawczym Urzędu Miasta, z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem. (Formularz wniosku do pobrania - 16KB folder(format rtf) lub w pokoju nr 108 Urzędu Miasta).

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 2. cel zajęcia pasa drogowego;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego,
 5. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa. (należy dołączyć dokument uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.)

Do wniosku należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 Lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
 2. zatwierdzony (przez Starostę po zaopiniowaniu przez Policję i Zarządcę pasa drogowego) projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
 2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Opłaty:
Za zajęcie pasa drogowego drogi miejskiej na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (jeśli występują) infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wyliczone na podstawie stawek określonych przez Uchwałę Nr XXVII/153/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2004r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 

Uwaga! Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, podwyższonej o ryczałt za utrudnienia w ruchu.

Metryka strony

Udostępniający: Zdzisław Rzepniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-07-09