ZAMELDOWANIE   NA   POBYT   CZASOWY  PONAD  3  MIESIĄCE

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały (lub czasowy) najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Jakie dokumenty:

  • druk „Zgłoszenie pobytu stałego” i potwierdzenie na nim faktu pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność budynku /tytuł prawny do lokalu /.
  • dowód osobisty lub paszport.
  • dowód osobisty właściciela (współwłaścicieli) lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1852)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

 

Opis procedury:

Zainteresowany wypełnia druk „zgłoszenie pobytu czasowego”

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Druk pobiera się i składa się w pokoju nr 08  Urzędu Miasta.
Godziny: od wtorku do piątku od  730 do 1530, w poniedziałek od 830do 1630

 

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Kolandryk-Sadowska – inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Termin załatwienia:

Niezwłocznie w chwili przyjęcia  wypełnionego druku „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” oraz okazaniu w/w dokumentów.
Organ gminy wydaje osobie , na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Tryb odwoławczy:

Pisemny wniosek do Burmistrza Miasta.

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kolandryk-Sadowska - Urząd Stanu Cywilnego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-06-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-06-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-06-29