Uchwały Rady Miasta podjęte w 2014 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XLIX/330/14
28października2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLIX/329/14
28października2014
w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLIX/328/14
28października2014
w sprawie nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”.
Nr XLIX/327/14
28października2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Nr XLIX/326/14
28października2014
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Nr XLIX/325/14
28października2014
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim obejmującego obszar, którego granica przebiega: ulicą Mickiewicza, północno - zachodnią granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzących w skład systemu ekologicznego Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 542), granicą miasta oraz przez działkę Nr geodezyjny 2273.
Nr XLVIII/324/14
30września2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVIII/323/14
30września2014
w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVIII/322/14
30września2014
w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Radę Miasta Bielsk Podlaski.; straciła moc uchwałą Nr II/16/14 z dnia 18.12.2014r.;
Nr XLVIII/321/14
30września2014
w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski";zmieniona Uchwałą Nr V/48/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski; Nr XVIII/165/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r. sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” oraz Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”.
Nr XLVIII/320/14
30września2014
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Nr XLVIII/319/14
30września2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Nr XLVIII/318/14
30września2014
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Nr XLVIII/317/14
30września2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023
Nr XLVIII/316/14
30września2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r
Nr XLVIII/315/14
30września2014
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
Nr XLVIII/314/14
30września2014
w sprawie stawek podatku od nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr XII/100/15 z dnia 27.10.2015r.;
Nr XLVIII/313/14
30września2014
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2015 rok
Nr XLVII/312/14
21sierpnia2014
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
Nr XLVII/311/14
21sierpnia2014
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego NK-II.4131.160.2014.ACh
Nr XLVII/310/14
21sierpnia2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr XLVII/309/14
21sierpnia2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023
Nr XLVII/308/14
21sierpnia2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Nr XLVII/307/14
21sierpnia2014
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok
Nr XLVI/306/14
24czerwca2014
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Bielskiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Nr XLVI/305/14
24czerwca2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Nr XLVI/304/14
24czerwca2014
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2022; uchwała zmieniająca Nr XVIII/145/16 z dnia 26.04.2016r.;uchwała zmieniajaca Nr XLIII/359/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Nr XLVI/303/14
24czerwca2014
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski; Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego NK-II.4131.155.2014.ACh - nieważność § 7 ust. 3 w części: „o ile przepisy nie stanowią inaczej” i § 21 w części: „i jej organów, do których został wybrany". ; zmieniona Uchwałą XXXVIII/312/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski; zmieniona Uchwałą Nr XLIX/412/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski; zmieniona Uchwałą Nr III/28/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski;Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski wraz z Obwieszczeniem Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski;zmieniona Uchwałą Nr XVII/158/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVI/302/14
24czerwca2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Białowieskiej.
Nr XLVI/301/14
24czerwca2014
w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski; uchwała zmieniająca Nr XXVII/211/17 z dnia 31.01.2017r.; straciła moc Uchwałą Nr XL/328/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
;
Nr XLVI/300/14
24czerwca2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Nr XLVI/299/14
24czerwca2014
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za rok 2013.
Nr XLVI/298/14
24czerwca2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
Nr XLV/297/14
27maja2014
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XLV/296/14
27maja2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023
Nr XLV/295/14
27maja2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Nr XLV/294/14
27maja2014
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.
Nr XLIV/293/14
29kwietnia2014
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr XLIV/292/14
29kwietnia2014
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłaty za korzystanie
Nr XLIV/291/14
29kwietnia2014
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Bielskiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.; straciła moc uchwałą Nr XLVI/306/14 z dnia 24.06.2014r.;
Nr XLIV/290/14
29kwietnia2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski”
Nr XLIV/289/14
29kwietnia2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Bohaterów Września.
Nr XLIV/288/14
29kwietnia2014
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013
Nr XLIV/287/14
29kwietnia2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023
Nr XLIV/286/14
29kwietnia2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Nr XLIV/285/14
29kwietnia2014
sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
Nr XLIV/284/14
29kwietnia2014
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XLIV/283/14
29kwietnia2014
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XLIII/282/14
25marca2014
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia 8 lutego 2014 roku na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XLIII/281/14
25marca2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XLIII/280/14
25marca2014
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr XLIII/279/14
25marca2014
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.
Nr XLIII/278/14
25marca2014
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Nr XLIII/277/14
25marca2014
w sprawie dokonania korekty w opisie granic stałych obwodów głosowania w mieście Bielsk Podlaski.
Nr XLII/276/14
25lutego2014
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
Nr XLII/275/14
25lutego2014
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr IV/32/15 z dnia 10.02.2015r.;
Nr XLII/274/14
25lutego2014
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; straciła moc uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 10.02.2015r.;
Nr XLII/273/14
25lutego2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Nr XLII/272/14
25lutego2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Bielsk Podlaski dla samorządu rejonu Calarasi w Mołdawii
Nr XLII/271/14
25lutego2014
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Kapituły medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.; straciła moc uchwałą Nr III/26/15 z dnia 27.01.2015r.;
Nr XLII/270/14
25lutego2014
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta w 2013 roku.
Nr XLII/269/14
25lutego2014
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim; uchwała zmieniająca Nr XVII/138/16 z dnia 22.03.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXVIII/217/17 z dnia 21.02.2017r.; OBWIESZCZENIE z dnia 28.03.2017r. (tekst jednolity);
Nr XLI/268/14
28stycznia2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Nr XLI/267/14
28stycznia2014
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski;straciła moc Uchwałą Nr III/22/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja;
Nr XLI/266/14
28stycznia2014
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; straciła moc uchwałą Nr IX/75/15 z dnia 30.06.2015r.;
Nr XLI/265/14
28stycznia2014
w sprawie warunków udzielania wsparcia w zakresie dożywiania
Nr XLI/264/14
28stycznia2014
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski”
Nr XLI/263/14
28stycznia2014
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023
Nr XLI/262/14
28stycznia2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Nr XLI/261/14
28stycznia2014
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2014 r.
Nr XLI/260/14
28stycznia2014
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XLI/259/14
28stycznia2014
w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XLI/258/14
28stycznia2014
w sprawie wstąpienia Pani Eugenii Kruk do Rady Miasta Bielsk Podlaski.; OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Bielsk Podlaski w okręgu wyborczym Nr 1;

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2014-01-30

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-04-30

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2014-01-30