Uchwały Rady Miasta podjęte w 2013 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XL/257/13
19grudnia2013
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Bielsk Podlaski w okręgu wyborczym Nr 1;
Nr XL/256/13
19grudnia2013
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014.; uchwała zmieniająca Nr XLI/262/14 z dnia 28.01.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLII/273/14 z dnia 25.02.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLIV/286/14 z dnia 29.04.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLV/295/14 z dnia 27.05.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVI/300/14 z dnia 25.06.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVII/308/14 z dnia 21.08.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVIII/316/14 z dnia 30.09.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLIX/327/14 z dnia 28.10.2014r.; uchwała zmieniająca Nr II/8/14 z dnia 18.12.2014r.;
Nr XL/255/13
19grudnia2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023; uchwała zmieniająca Nr XLI/263/14 z dnia 28.01.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLV/296/14 z dnia 27.05.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVII/309/14 z dnia 21.08.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVIII/317/14 z dnia 30.09.2014r.; uchwała zmieniająca Nr II/9/14 z dnia 18.12.2014r.;
Nr XL/254/13
19grudnia2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Nr XL/253/13
19grudnia2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XL/252/13
19grudnia2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy kanalizacji sanitarnej i wodociągu z Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z o. o. w Bielsku Podlaskim
Nr XL/251/13
19grudnia2013
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2014 r.
Nr XL/250/13
19grudnia2013
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Bielsku Podlaskim na lata 2014-2016
Nr XL/249/13
19grudnia2013
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Nr XL/248/13
19grudnia2013
w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXIX/247/13
9grudnia2013
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski; OBWIESZCZENIE Nr 5/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. o wygaśnięciu mandatu Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski;
Nr XXXIX/246/13
9grudnia2013
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
Nr XXXIX/245/13
9grudnia2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXVIII/244/13
26listopada2013
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów i akcji spółek prawa handlowego
Nr XXXVIII/243/13
26listopada2013
w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”;zmieniona Uchwałą Nr V/49/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”
Nr XXXVIII/242/13
26listopada2013
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
Nr XXXVIII/241/13
26listopada2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXVIII/240/13
26listopada2013
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim prowadzenia miejskiego składowiska odpadów stałych.
Nr XXXVII/239/13
29października2013
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxx dotyczącej realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
Nr XXXVII/238/13
29października2013
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013-2016
Nr XXXVII/237/13
29października2013
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Nr XXXVII/236/13
29października2013
w sprawie stawek podatku od nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr XLVIII/314/13 z dnia 30.09.2014r.;
Nr XXXVII/235/13
29października2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Nr XXXVII/234/13
29października2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXVI/233/13
24września2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.; uchwała zmieniająca Nr XLII/276/14 z dnia 25.02.2014r.;
Nr XXXVI/232/13
24września2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Nr XXXVI/231/13
24września2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXVI/230/13
24września2013
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2014 rok.
Nr XXXV/229/13
16września2013
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Nr XXXV/228/13
16września2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXV/227/13
16września2013
w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr XXXIV/226/13
27sierpnia2013
w sprawie zniesienia pomników przyrody
Nr XXXIV/225/13
27sierpnia2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Nr XXXIV/224/13
27sierpnia2013
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr XXXIV/223/13
27sierpnia2013
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr XXXIV/222/13
27sierpnia2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Nr XXXIV/221/13
27sierpnia2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXIII/220/13
25czerwca2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza.
Nr XXXIII/219/13
25czerwca2013
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxxxxxxxxx na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.
Nr XXXIII/218/13
25czerwca2013
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
Nr XXXIII/217/13
25czerwca2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury.
Nr XXXIII/216/13
25czerwca2013
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr XXXIII/215/13
25czerwca2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXIII/214/13
25czerwca2013
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
Nr XXXIII/213/13
25czerwca2013
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za rok 2012.
Nr XXXIII/212/13
25czerwca2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Nr XXXII/211/13
28maja2013
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaniechania likwidacji połączeń kolejowych w południowej części województwa podlaskiego.
Nr XXXII/210/13
28maja2013
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłaty za korzystanie.
Nr XXXII/209/13
28maja2013
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski Pani XXXXxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxXX w ramach repatriacji z Republiki Kazachstan.
Nr XXXII/208/13
28maja2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXII/207/13
28maja2013
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2012
Nr XXXI/206/13
30kwietnia2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Nr XXXI/205/13
30kwietnia2013
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr XXXI/204/13
30kwietnia2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Nr XXXI/203/13
30kwietnia2013
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.Uchwała Nr XXIII/189/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr XXXI/202/13
30kwietnia2013
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XXXI/201/13
30kwietnia2013
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XXXI/200/13
30kwietnia2013
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XXIX/199/13
26marca2013
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XXIX/198/13
26marca2013
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z zawarciem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy terenów zalewowych
Nr XXIX/197/13
26marca2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023
Nr XXIX/196/13
26marca2013
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Nr XXIX/195/13
26marca2013
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.
Nr XXVIII/194/13
26lutego2013
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego przy wynajmie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony
Nr XXVIII/193/13
26lutego2013
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXVIII/192/13
26lutego2013
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.; straciła moc uchwałą Nr XXXI/203/13 z dnia 30.04.2013r.;
Nr XXVIII/191/13
26lutego2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Nr XXVIII/190/13
26lutego2013
w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nr XXVIII/189/13
26lutego2013
w sprawie nadania statutu Bielskiemu Domowi Kultury w Bielsku Podlaskim
Nr XXVIII/188/13
26lutego2013
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Bielsk Podlaski.; straciła moc uchwałą Nr XLVI/301/14 z dnia 25.06.2014r.;
Nr XXVII/187/13
29stycznia2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA;
Nr XXVII/186/13
29stycznia2013
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XXVII/185/13
29stycznia2013
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania.; OBWIESZCZENIE;
Nr XXVII/184/13
29stycznia2013
w sprawie sprostowania nazw ulic w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXVII/183/13
29stycznia2013
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXVII/182/13
29stycznia2013
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; ZAŁĄCZNIK NR 3; ZAŁĄCZNIK NR 4; ZAŁĄCZNIK NR 5; ZAŁĄCZNIK NR 6; ZAŁĄCZNIK NR 7;
Nr XXVII/181/13
29stycznia2013
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta w 2012 roku.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; ZAŁĄCZNIK NR 3; ZAŁĄCZNIK NR 4; ZAŁĄCZNIK NR 5; ZAŁĄCZNIK NR 6; ZAŁĄCZNIK NR 7;

 

Metryka strony

Udostępniający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Referat Br.

Data wytworzenia: 2013-02-28

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2013-02-01

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-05-29

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2013-02-01