Uchwały Rady Miasta podjęte w 2012 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XXVI/180/12
18grudnia2012
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013.; UZASADNIENIE; uchwała zmieniająca Nr XXVII/186/13 z dnia 29.01.2013r.; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXXI/204/13 z dnia 30.04.2013r.; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXXII/208/13 z dnia 28.05.2013r.; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXXII/215/13 z dnia 25.06.2013r.; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXXIV/221/13 z dnia 27.08.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXV/228/13 z dnia 16.09.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXVI/231/13 z dnia 24.09.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXVII/234/13 z dnia 29.10.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXVIII/241/13 z dnia 26.11.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXIX/245/13 z dnia 9.12.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XL/253/13 z dnia 19.12.2013r.;
Nr XXVI/179/12
18grudnia2012
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXVII/187/13 z dnia 29.01.2013r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXIX/197/13 z dnia 26.03.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXIV/222/13 z dnia 27.08.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXV/229/13 z dnia 16.09.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXVI/232/13 z dnia 24.09.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XXXVII/235/13 z dnia 29.10.2013r.; uchwała zmieniająca Nr XL/254/13 z dnia 19.12.2013r.; straciła moc uchwałą Nr XL/255/13 z dnia 19.12.2013r.;
Nr XXVI/178/12
18grudnia2012
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
Nr XXVI/177/12
18grudnia2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA;
Nr XXVI/176/12
18grudnia2012
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
Nr XXVI/175/12
18grudnia2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XXVI/174/12
18grudnia2012
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; uchwała zmieniająca Nr XXXIV/223/13 z dnia 27.08.2013r.; straciła moc uchwałą Nr XLII/275/14 z dnia 25.02.2014r.;
Nr XXVI/173/12
18grudnia2012
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; straciła moc uchwałą Nr XX/167/16 z dnia 21.06.2016r.;
Nr XXVI/172/12
18grudnia2012
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; straciła moc uchwałą Nr XLII/274/14 z dnia 25.02.2014r.;
Nr XXVI/171/12
18grudnia2012
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski; straciła moc uchwałą Nr XI/94/15 z dnia 29.09.2015r.;
Nr XXVI/170/12
18grudnia2012
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Kingisepp (Rosja).
Nr XXVI/169/12
18grudnia2012
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2013 r.
Nr XXVI/168/12
18grudnia2012
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Nr XXV/167/12
27listopada2012
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Poświętnej.
Nr XXV/166/12
27listopada2012
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Nr XXV/165/12
27listopada2012
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłaty za korzystanie.; uchwała zmieniająca Nr XXXII/210/13 z dnia 28.05.2013r.; straciła moc uchwałą Nr XLIV/292/14 z dnia 29.04.2014r.;
Nr XXV/164/12
27listopada2012
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; uchwała zmieniająca Nr XXXI/205/13 z dnia 30.04.2013r.; OBWIESZCZENIE z dnia 25 marca 2014 r. (tekst jednolity); straciła moc uchwałą Nr XIII/104/15 z dnia 24.11.2015r.;
Nr XXV/163/12
27listopada2012
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski; straciła moc uchwałą Nr XXVI/171/12 z dnia 18.12.2012r.;
Nr XXV/162/12
27listopada2012
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Nr XXV/161/12
27listopada2012
o przyjęciu oświadczenia w sprawie 70. rocznicy likwidacji przez Niemców bielskiego getta
Nr XXIV/160/12
30października2012
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielsk Podlaski liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.straciła moc Uchwałą Nr XLV/374/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży,
Nr XXIV/159/12
30października2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; straciła moc uchwałą Nr XII/101/15 z dnia 27.10.2015r.; straciła moc uchwałą Nr XIII/111/15 z dnia 24.11.2015r.;
Nr XXIV/158/12
30października2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XXIV/157/12
30października2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2012 – 2015; ZAŁĄCZNIK;
Nr XXIV/156/12
30października2012
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska miasta Bielsk Podlaski na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019; ZAŁĄCZNIK; ZAŁĄCZNIK NR 1; straciła moc Uchwałą Nr XXXVI/290/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
Nr XXIII/155/12
25września2012
w sprawie stawek podatku od nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr XXXVII/236/13 z dnia 29.10.2013r.;
Nr XXIII/154/12
25września2012
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2013 rok.
Nr XXIII/153/12
25września2012
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
Nr XXIII/152/12
25września2012
w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi; ZAŁĄCZNIK;
Nr XXIII/151/12
25września2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA;
Nr XXIII/150/12
25września2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XXIII/149/12
25września2012
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Nr XXIII/148/12
25września2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2012 – 2014; ZAŁĄCZNIK;
Nr XXIII/147/12
25września2012
w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie prawa użytkowania Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsk Podlaski, położonej w obrębie Augustowo gm.Bielsk Podlaski.
Nr XXII/146/12
29sierpnia2012
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla różnych stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych; straciła moc Uchwałą Nr XLII/349/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski;
Nr XXII/145/12
29sierpnia2012
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Rachów (Ukraina)
Nr XXII/144/12
29sierpnia2012
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;straciła moc Uchwałą Nr XXIII/188/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XXII/143/12
29sierpnia2012
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; uchwała zmieniająca Nr XXXV/287/17 z dnia 26.09.2017r.;Uchwała Nr XLVIII/404/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lu potrzebami ruchu drogowego;straciła moc Uchwałą Nr XVI/139/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr XXII/142/12
29sierpnia2012
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; uchwała zmieniająca Nr XXXIV/224/13 z dnia 27.08.2013r.; Obwieszczenie z dnia 29.04.2014r. (tekst jednolity)
Nr XXII/141/12
29sierpnia2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r; OBJAŚNIENIA; - Wskazano na uchybienie formalne Uchwałą Nr 3443/12 z dnia 4 września 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
Nr XXII/140/12
29sierpnia2012
w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Nr XXII/139/12
29sierpnia2012
w sprawie podziału miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; uchwała zmieniająca Nr XLIII/277/14 z dnia 25.03.2014r.; uchwała zmieniająca Nr XLVII/310/14 z dnia 21.08.2014r.; uchwała zmieniająca Nr VI/50/14 z dnia 31.03.2015r.; straciła moc Uchwałą Nr XLII/352/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Nr XXII/138/12
29sierpnia2012
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski położonego przy ulicy Białowieskiej
Nr XXI/137/12
26czerwca2012
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Prochoruka na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXI/136/12
26czerwca2012
w sprawie rozpatrzenia skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXI/135/12
26czerwca2012
w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
Nr XXI/134/12
26czerwca2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XXI/133/12
26czerwca2012
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za rok 2011.
Nr XXI/132/12
26czerwca2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
Nr XXI/131/12
26czerwca2012
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011
Nr XXI/130/12
26czerwca2012
w sprawie zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2007 – 2013; ZAŁĄCZNIK NR 1;
Nr XXI/129/12
26czerwca2012
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków określonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr XX/128/12
29maja2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2
Nr XX/127/12
29maja2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.; OBJAŚNIENIA
Nr XX/126/12
29maja2012
w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bielsk Podlaski zadań publicznych powierzonych przez zainteresowane gminy
Nr XX/125/12
29maja2012
w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granici numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; uchwała zmieniająca Nr XLVI/305/14 z dnia 25.06.2014r.; straciła moc Uchwałą Nr XLI/343/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr XX/124/12
29maja2012
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Nr XX/123/12
29maja2012
w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z cmentarzy komunalnych w Bielsku Podlaskim
Nr XX/122/12
29maja2012
w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Bielsku Podlaskim
Nr XIX/121/12
24kwietnia2012
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim.
Nr XIX/120/12
24kwietnia2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023.; ZAŁĄCZNIK;
Nr XIX/119/12
24kwietnia2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XIX/118/12
24kwietnia2012
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr XVIII/117/12
27marca2012
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Nr XVIII/116/12
27marca2012
w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Nr XVIII/115/12
27marca2012
w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim.; uchwała zmieniająca Nr XIX/121/12 z dnia 24.04.2012r.; uchwała zmieniająca Nr XXV/162/12 z dnia 27.11.2012r; OBWIESZCZENIE z dnia 26 marca 2013 r. (tekst jednolity); uchwała zmieniająca Nr XXXI/242/17 z dnia 30.05.2017r.;OBWIESZCZENIE z dnia 27 marca 2018 r.(tekst jednolity);uchwała zmieniająca Nr XIII/119/19 z dnia 29.10.2019r.
Nr XVIII/114/12
27marca2012
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.
Nr XVIII/113/12
27marca2012
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2014.
Nr XVIII/112/12
27marca2012
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
Nr XVII/111/12
28lutego2012
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr XVII/110/12
28lutego2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023.; ZAŁĄCZNIK Nr 1; ZAŁĄCZNIK Nr 2;
Nr XVII/109/12
28lutego2012
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XVII/108/12
28lutego2012
w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów komunalnych na miejskim składowisku odpadów stałych.
Nr XVII/107/12
28lutego2012
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XVII/106/12
28lutego2012
w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016".
Nr XVI/105/12
31stycznia2012
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2012 r.; ZAŁĄCZNIKI;
Nr XVI/104/12
31stycznia2012
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od początku kadencji do 31 grudnia 2011 r.; ZAŁĄCZNIKI;
Nr XVI/103/12
31stycznia2012
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania.
Nr XVI/102/12
31stycznia2012
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Bielsk Podlaski.
Nr XVI/101/12
31stycznia2012
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski obejmującego obręb ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej.
Nr XVI/100/12
31stycznia2012
w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski”; ZAŁĄCZNIK Nr 2; ZAŁĄCZNIK Nr 3;

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Data wytworzenia: 2017-09-29

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-05-29

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2012-02-02