uchwaly kadencji 2014 za 2011r

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XV/99/11
28grudnia2011
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2012 r.
Nr XV/98/11
28grudnia2011
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.
Nr XV/97/11
28grudnia2011
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w Bielsku Podlaskim.
Nr XV/96/11
28grudnia2011
w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski.; straciła moc uchwałą Nr XLI/267/14 z dnia 28.01.2014r.;
Nr XV/95/11
28grudnia2011
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012.; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXVI/175/12 z dnia 18.12.2012r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XV/94/11
28grudnia2011
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; ZAŁĄCZNIK NR 3; uchwała zmieniająca Nr XVII/110/12 z dnia 28.02.2012r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; uchwała zmieniająca Nr XIX/120/12 z dnia 24.04.2012r.; ZAŁĄCZNIK; uchwała zmieniająca Nr XXIII/151/12 z dnia 25.09.2012r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA; uchwała zmieniająca Nr XXVI/177/12 z dnia 18.12.2012r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA; straciła moc uchwałą Nr XXVI/179/12 z dnia 18.12.2012r.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2; OBJAŚNIENIA;
Nr XV/93/11
28grudnia2011
w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
Nr XV/92/11
28grudnia2011
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
Nr XV/91/11
28grudnia2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023.; ZAŁĄCZNIK;
Nr XV/90/11
28grudnia2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XV/89/11
28grudnia2011
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.; straciła moc uchwałą Nr XIV/116/15 z dnia 29.12.2015r.;
Nr XIV/88/11
29listopada2011
w sprawie rozpatrzenia wezwania Mirosława Dmitruka do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.
Nr XIV/87/11
29listopada2011
w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania.; uchwała zmieniająca Nr XIV/103/12 z dnia 31.01.2012r.; OBWIESZCZENIE z dnia 23 stycznia 2013 r. (tekst jednolity);
Nr XIV/86/11
29listopada2011
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji RPZ II w Bielsku Podlaskim.
Nr XIV/85/11
29listopada2011
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
Nr XIV/84/11
29listopada2011
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski.
Nr XIV/83/11
29listopada2011
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr XIV/82/11
29listopada2011
w sprawie zabezpieczenia udziału własnego Miasta Bielsk Podlaski w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w budżecie Miasta Bielsk Podlaski w roku 2013.
Nr XIV/81/11
29listopada2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Nr XIV/80/11
29listopada2011
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”.
Nr XIV/79/11
29listopada2011
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.; straciła moc uchwałą Nr XXIII/155/12 z dnia 25.09.2012r.;
Nr XIV/78/11
29listopada2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.; straciła moc uchwałą Nr XXIV/159/12 z dnia 30.10.2012r.;
Nr XIV/77/11
29listopada2011
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.; straciła moc uchwałą Nr XV/89/11 z dnia 28.12.2011r.;
Nr XIV/76/11
29listopada2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XIV/75/11
29listopada2011
w sprawie współpracy z Organizacją Turystyczną „Szlak Jagielloński” w utworzeniu Parku Spotkania Kultur Chrześcijańskich w Bielsku Podlaskim.
Nr XIII/74/11
25października2011
w sprawie założenia szkoły podstawowej. - Stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody NK.II.4131.2.135.2011.AR
Nr XIII/73/11
25października2011
w sprawie wyboru ławników do sądów na kadencję 2012-2015.
Nr XIII/72/11
25października2011
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ałły Sosna-Pawluczuk na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XIII/71/11
25października2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XIII/70/11
25października2011
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nr XII/69/11
27września2011
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XII/68/11
27września2011
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na cele publiczne, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.
Nr XII/67/11
27września2011
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr XII/66/11
27września2011
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.; straciła moc uchwałą Nr XII/102/15 z dnia 27.10.2015r.;
Nr XII/65/11
27września2011
w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
Nr XII/64/11
27września2011
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2012 rok.
Nr XII/63/11
27września2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2;
Nr XII/62/11
27września2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr XI/61/11
27września2011
zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
Nr XI/60/11
30sierpnia2011
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na nieruchomość stanowiącą własność Województwa Podlaskiego
Nr XI/59/11
30sierpnia2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Nr XI/58/11
30sierpnia2011
w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej; uchwała zmieniająca Nr XII/61/11 z dnia 27.09.2011r.;
Nr XI/57/11
30sierpnia2011
w sprawie nawiązania współpracy z Rejonem Brzostowickim (Białoruś)
Nr XI/56/11
30sierpnia2011
w sprawie nawiązania współpracy z Rejonem Świsłockim (Białoruś)
Nr XI/55/11
30sierpnia2011
w sprawie utworzenia obwodu głosowania
Nr XI/54/11
30sierpnia2011
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr XIV/79/11 z dnia 29.11.2011r.;
Nr XI/53/11
30sierpnia2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2;
Nr XI/52/11
30sierpnia2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OJAŚNIENIA;
Nr XI/51/11
30sierpnia2011
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatów na ławników dokonanego po terminie
Nr IX/50/11
28czerwca2011
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązania stosunku pracy z radnym Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr X/49/11
28czerwca2011
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015.
Nr X/48/11
28czerwca2011
w sprawie zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2007 – 2013.; ZAŁĄCZNIK;
Nr IX/47/11
28czerwca2011
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski.
Nr X/46/11
28czerwca2011
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Bielsk Podlaski.; straciła moc uchwałą Nr XXVIII/188/13 z dnia 26.02.2013r.;
Nr X/45/11
28czerwca2011
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków określonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.; Stwierdzono nieważność pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c w części V załącznika do niniejszej uchwały;
Nr X/44/11
28czerwca2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr X/43/11
28czerwca2011
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za rok 2010.
Nr X/42/11
28czerwca2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Nr IX/41/11
31maja2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego.
Nr IX/40/11
31maja2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr VIII/39/11
26kwietnia2011
w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Obozowej na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne.
Nr VIII/38/11
26kwietnia2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejonowej.
Nr VIII/37/11
26kwietnia2011
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010.
Nr VIII/36/11
26kwietnia2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2;
Nr VIII/35/11
26kwietnia2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr VIII/34/11
26kwietnia2011
w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
Nr VIII/33/11
26kwietnia2011
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego.
Nr VIII/32/11
26kwietnia2011
w sprawie nadania nazwy Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, osobno każdemu z dwóch rond umiejscowionych w drodze krajowej nr 19, znajdujących się na obszarze miasta Bielsk Podlaski.
Nr VII/31/11
29marca2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Białowieskiej
Nr VII/30/11
29marca2011
w sprawie współpracy Miasta Bielsk Podlaski z Powiatem Parczewskim
Nr VII/29/11
29marca2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/358/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2022r.; straciła moc Uchwałą Nr LXIV/497/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski

Uchwała Nr LXI/464/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z Obwieszczeniem w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Nr VII/28/11
29marca2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2011 - 2015
 Nr VII/27/11
29marca2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr VI/26/11
22marca2011
w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 23.02.2011r. na czynność organu Rady Miasta Bielsk Podlaski – polegającą na podjęciu uchwał niezgodnych z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.; ZAŁĄCZNIK;
Nr V/25/11
22lutego2011
w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Nr V/24/11
22lutego2011
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
Nr V/23/11
22lutego2011
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.; OBJAŚNIENIA;
Nr V/22/11
22lutego2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023.; ZAŁĄCZNIK NR 1; ZAŁĄCZNIK NR 2;
Nr IV/21/11
25stycznia2011
o przyjęciu Stanowiska w sprawie wpisania inwestycji drogowej do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
Nr IV/20/11
25stycznia2011
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011 – 2020.; ZAŁĄCZNIK;
Nr IV/19/11
25stycznia2011
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2011 r.; ZAŁĄCZNIK Nr 1; ZAŁĄCZNIK Nr 2; ZAŁĄCZNIK Nr 3; ZAŁĄCZNIK Nr 4; ZAŁĄCZNIK Nr 5; ZAŁĄCZNIK Nr 6; ZAŁĄCZNIK Nr 7;
Nr IV/18/11
25stycznia2011
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - p.o. Kierownika Ref.Br. Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2011-01-01

Wprowadzający: Krzysztof Wróblewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Krzysztof Wróblewski

Data publikacji: 2011-01-27