Uchwały Rady Miasta VII Kadencji podjęte w 2018 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XLVIX/414/18
9 listopada 2018
w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Nr XLVIX/413/18
9 listopada 2018
w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski”
Nr XLVIX/412/18
9 listopada 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVIX/411/18
9 listopada 2018
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 r. dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”,
Nr XLVIX/410/18
9 listopada 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027
Nr XLVIX/409/18
9 listopada 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr XLVIX/408/18
9 listopada 2018
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Nr XLVIX/407/18
9 listopada 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski
Nr XLVIII/406/18
25 września 2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z powodu „nieprzestrzegania prawa w ten sposób, że nie wszystkich nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole kategoryzuje jako pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych”
Nr XLVIII/405/18
25 września 2018
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za I półrocze 2018 r.
Nr XLVIII/404/18
25 września 2018
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr XLVIII/403/18
25 września 2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XLVIII/402/18
25 września 2018
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVIII/401/18
25 września 2018
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2019 r.
Nr XLVIII/400/18
25 września 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027,
Nr XLVIII/399/18
25 września 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r
Nr XLVIII/398/18
25 września 2018
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr XLVII/397/18
27 sierpnia 2018
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Nr XLVII/396/18
27 sierpnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr XLVII/395/18
27 sierpnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr XLVII/394/18
27 sierpnia 2018
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr XLVII/393/18
27 sierpnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVII/392/18
27 sierpnia 2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVII/391/18
27 sierpnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027; Uchwała Nr 4212/18 z dnia 24 września 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
Nr XLVII/390/18
27 sierpnia 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr XLVII/389/18
27 sierpnia 2018
w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020
Nr XLVI/388/18
26 czerwca 2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej.
Nr XLVI/387/18
26 czerwca 2018
w sprawie ograniczenia na terenie miasta Bielsk Podlaski godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Nr XLVI/386/18
26 czerwca 2018
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVI/385/18
26 czerwca 2018
uchylająca uchwały: w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Bielska Podlaskiego oraz w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Bielska Podlaskiego
Nr XLVI/384/18
26 czerwca 2018
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr XLVI/383/18
26 czerwca 2018
w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVI/382/18
26 czerwca 2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLVI/381/18
26 czerwca 2018
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2017 rok
Nr XLVI/380/18
26 czerwca 2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r
Nr XLVI/379/18
26 czerwca 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027,
Nr XLVI/378/18
26 czerwca 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r
Nr XLVI/377/18
26 czerwca 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego
Nr XLV/376/18
29 maja 2018
w sprawie wykorzystania wizerunku herbu Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLV/375/18
29 maja 2018
w sprawie rozwiązania Komisji w sprawie wypracowania zasad i warunków używania herbu Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLV/374/18
29 maja 2018
w sprawie ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
Nr XLV/373/18
29 maja 2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Bielsk Podlaski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nr XLV/372/18
29 maja 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027
Nr XLV/371/18
29 maja 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr XLV/370/18
29 maja 2018
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017
Nr XLV/369/18
29 maja 2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski instrumentem płatniczym
Nr XLV/368/18
29 maja 2018
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok
Nr XLIV/367/18
7 maja 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr XLIV/366/18
7 maja 2018
w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLIII/365/18
24 kwietnia 2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
Nr XLIII/364/18
24 kwietnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.
Nr XLIII/363/18
24 kwietnia 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr XLIII/362/18
24 kwietnia 2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiegozmieniona Uchwałą Nr XLVI/377/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego.
Nr XLIII/361/18
24 kwietnia 2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XLIII/360/18
24 kwietnia 2018
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski;straciła moc Uchwałą Nr XIII/118/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski
Nr XLIII/359/18
24 kwietnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2022
Nr XLII/358/18
27 marca 2018
w sprawie usunięcia pomnika przy ul. 3 Maja na Skwerze im. Izabeli Branickiej
Nr XLII/357/18
27 marca 2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XLII/356/18
27 marca 2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim
Nr XLII/355/18
27 marca 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr XLII/354/18
27 marca 2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 r.
Nr XLII/353/18
27 marca 2018
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Nr XLII/352/18
27 marca 2018
w sprawie podziału miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmieniona Uchwałą Nr XLVII/396/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. ;zmieniona Uchwałą Nr XLVII/396/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr XLII/351/18
27 marca 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027
Nr XLII/350/18
27 marca 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr XLII/349/18
27 marca 2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski; straciła moc Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski
Nr XLII/348/18
27 marca 2018
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;straciła moc Uchwałą Nr VI/56/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Nr XLII/347/18
27 marca 2018
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu „Pływalnia Miejska – WODNIK” w Bielsku Podlaskim
Nr XLI/346/18
27 lutego 2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Bielsk Podlaski Porozumienia o wspólnej realizacji z Powiatem Bielskim oraz Gminą Bielsk Podlaski projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na zadania kulturalne, edukacyjne i społeczne”
Nr XLI/345/18
27 lutego 2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski
Nr XLI/344/18
27 lutego 2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski
Nr XLI/343/18
27 lutego 2018
w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; zmieniona Uchwałą Nr XLVII/395/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
Nr XLI/342/18
27 lutego 2018
w sprawie powołania Komisji w sprawie wypracowania zasad i warunków używania herbu Miasta Bielsk Podlaski;Uchwała Nr XLV/375/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozwiązania Komisji w sprawie wypracowania zasad i warunków używania herbu Miasta Bielsk Podlaski
Nr XLI/341/18
27 lutego 2018
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Nr XLI/340/18
27 lutego 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027;Uchwała Nr 1409/18 z dnia 22 marca 2018r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
Nr XLI/339/18
27 lutego 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr XLI/338/18
27 lutego 2018
https://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/cms/adminPage/workcopy/id=1152034

w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nr XLI/337/18
27 lutego 2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim
Nr XL/336/18
30 stycznia 2018
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej
Nr XL/335/18
30 stycznia 2018
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 listopada 2017 r. na Dyrektora Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim
Nr XL/334/18
30 stycznia 2018
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2018 r.
Nr XL/333/18
30 stycznia 2018
w sprawie wykorzystania wizerunku herbu Miasta Bielsk Podlaski w prywatnej witrynie internetowej
Nr XL/332/18
30 stycznia 2018
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2018-2021;straciła moc Uchwałą Nr XXXI/242/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr XL/331/18
30 stycznia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027
Nr XL/330/18
30 stycznia 2018
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta 2018 r.
Nr XL/329/18
30 stycznia 2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego
Nr XL/328/18
30 stycznia 2018
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; straciła moc Uchwałą Nr XLII/348/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Nr XL/327/18
30 stycznia 2018
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium; zmieniona Uchwałą Nr IV/34/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;straciła moc Uchwałą Nr XVII/153/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
Nr XL/326/18
30 stycznia 2018
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim oraz nadania jej statutu
Nr XL/325/18
30 stycznia 2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018-2020
Nr XL/324/18
30 stycznia 2018
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski”

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Referat Br

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2021-01-11

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2018-02-05