Uchwały Rady Miasta VII Kadencji podjęte w 2017 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XXXIX/323/17 28grudnia2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zmieniona Uchwałą Nr VII/66/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
Nr XXXIX/322/17 28grudnia2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2018 r.
Nr XXXIX/321/17 28grudnia2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXIX/320/17 28grudnia2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na czas nieoznaczony z Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr XXXIX/319/17 28grudnia2017 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Nr XXXIX/318/17 28grudnia2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018; zmieniona Uchwałą Nr XL/330/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.; zmieniona Uchwałą Nr XLI/339/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.; zmieniona Uchwałą Nr XLII/350/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.;zmieniona Uchwałą Nr XLIII/363/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.;Zmieniona Uchwała Nr XLV/371/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.;zmieniona Uchwałą Nr XLVI/378/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.; zmieniona Uchwałą Nr XLVII/390/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.;zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/399/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.zmieniona Uchwałą Nr XLIX/409/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.;zmieniona Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr XXXIX/317/17 28grudnia2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027; zmieniona Uchwałą Nr XL/331/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027; zmieniona Uchwałą Nr XLI/340/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027; zmieniona uchwałą Nr XLII/351/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.zmieniona uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLIII/364/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.zmieniona uchwałą Uchwała Nr XLV/372/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027; zmieniona Uchwałą Nr XLVI/379/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027,zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/400/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027;zmieniona Uchwałą Nr XLIX/410/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027;zmieniona Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027; straciła moc Uchwałą Nr III/19/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Nr XXXIX/316/17 28grudnia2017 w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
Nr XXXIX/315/17 28grudnia2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXXIX/314/17 28grudnia2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r
Nr XXXVIII/313/17 28listopada2017 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej kwestionowania przez skarżącego dotychczasowego sposobu rozpatrywania przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim możliwości otrzymania przewidzianej prawem, pomocy materialnej
Nr XXXVIII/312/17 28listopada2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXVIII/311/17 28listopada2017 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr XXXVIII/310/17 28listopada2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXXVIII/309/17 28listopada2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXXVIII/308/17 28listopada2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Miasta Bielsk Podlaski oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr XXXVIII/307/17 28listopada2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz przyjęcia do realizacji określonego w studium wykonalności przedsięwzięcia projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka"
Nr XXXVIII/306/17 28listopada2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Nr XXXVIII/305/17 28listopada2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5  im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
Nr XXXVIII/304/17 28listopada2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Nr XXXVIII/303/17 28listopada2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
Nr XXXVIII/302/17 28listopada2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2  im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim w ośmioletnią Szkołę  Podstawową nr 2 im. kpt. Władysława  Wysockiego w Bielsku Podlaskim
Nr XXXVII/301/17 16listopada2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na  lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027.
Nr XXXVII/300/17 16listopada2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXXVII/299/17 16listopada2017 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Bielsk Podlaski z Gminą Miejską Hajnówka i zawarcie Porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Nr XXXVI/298/17 24października2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2017 r.
Nr XXXVI/297/17 24października2017 w sprawie udzielenia informacji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Nr XXXVI/296/17 24października2017 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
Nr XXXVI/295/17 24października2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXXVI/294/17 24października2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXXVI/293/17 24października2017 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXVI/292/17 24października2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXVI/291/17 24października2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr XXXVI/290/17 24października2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
Nr XXXV/289/17 26września2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski"
Nr XXXV/288/17 26września2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulice i drogi na terenie miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXV/287/17 26września2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr XXXV/286/17 26września2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Nr XXXV/285/17 26września2017 w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok
Nr XXXV/284/17 26września2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXXV/283/17 26września2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXXIII/282/17 29sierpnia2017 w sprawie przekazania pisma Rzecznika dyscypliny finansów publicznych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski celem jego analizy i rozpatrzenia
Nr XXXIII/281/17 29sierpnia2017 w sprawie przekazania skargi Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski, jako organowi właściwemu.
Nr XXXIII/280/17 29sierpnia2017 w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXIII/279/17 29sierpnia2017 w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski oraz Miastem Dve Mogili (Bułgaria).
Nr XXXIII/278/17 29sierpnia2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik" w Bielsku Podlaskim.
Nr XXXIII/277/17 29sierpnia2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXXIII/276/17 29sierpnia2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXXIII/275/17 29sierpnia2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w południowo- wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8 KDW-D.
Nr XXXIII/274/17 29sierpnia2017 w sprawie przystąpienia do zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski;zmieniona Uchwałą Nr XLVII/393/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXIII/273/17 29sierpnia2017 w sprawie przyjęcia zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020"
Nr XXXIV/272/17 25sierpnia2017 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski" ;uchwała zmieniająca Nr XXXV/289/17 z dnia 26.09.2017r.
Nr XXXII/271/17
27czerwca2017
w sprawie przekazania skargi Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Białymstoku, jako organowi właściwemu.
Nr XXXII/270/17
27czerwca2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski „z powodu nieprzestrzegania przez Burmistrza art. 24k ust.3 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie niepodjęcia przez Burmistrza zgodnych z prawem działań wynikających z niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego, po objęciu stanowiska przez Panią Barbarę Skiepko".
Nr XXXII/269/17
27czerwca2017
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z członkostwa w Komisji Statutowej Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXII/268/17
27czerwca2017
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na części miejskiej nieruchomości gruntowej
Nr XXXII/267/17
27czerwca2017
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ulicach Technicznej i Maszynowej
Nr XXXII/266/17
27czerwca2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy 30 Lipca w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/265/17
27czerwca2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy Władysława Gomułki w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/264/17
27czerwca2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy Wandy Wasilewskiej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/263/17
27czerwca2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/262/17
27czerwca2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy Jana Krasickiego w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/261/17
27czerwca2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/260/17
27czerwca2017
w sprawie nazwy ulicy Władysława Wysockiego w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/259/17
27czerwca2017
w sprawie sprostowania nazw ulic w mieście Bielsk Podlaski
Nr XXXII/258/17
27czerwca2017
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr XXXII/257/17
27czerwca2017
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr XXXII/256/17
27czerwca2017
w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXXII/255/17
27czerwca2017
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz utworzenia jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Nr XXXII/254/17
27czerwca2017
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim oraz utworzenia jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
Nr XXXII/253/17
27czerwca2017
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
Nr XXXII/252/17
27czerwca2017
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018r.
 Nr XXXII/251/17
27czerwca2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXXII/250/17
27czerwca2017
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXXII/249/17
27czerwca2017
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2016 rok
Nr XXXII/248/17
27czerwca2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
Nr XXXI/247/17
30maja2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski „z powodu sporządzenia przez Burmistrza uzasadnienia niezgodnego z prawdą i prawem, zawartego w „Zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi" dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez Panią Tamarę Korycką."
Nr XXXI/246/17
30maja2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXXI/245/17
30maja2017
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXXI/244/17
30maja2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego
Nr XXXI/243/17
30maja2017
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016
Nr XXXI/242/17
30maja2017
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Nr XXX/241/17
25kwietnia2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXX/240/17
25kwietnia2017
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXX/239/17
25kwietnia2017
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Wielki Sejm Bielski z 1564 r. w Bielsku Podlaskim
Nr XXX/238/17
25kwietnia2017
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021;zmieniona Uchwałą Nr XII/113/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021
Nr XXX/237/17
25kwietnia2017
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Nr XXIX/236/17
28marca2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności na części nieruchomości gruntowej
Nr XXIX/235/17
28marca2017
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
Nr XXIX/234/17
28marca2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXIX/233/17
28marca2017
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXIX/232/17
28marca2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego
Nr XXIX/231/17
28marca2017
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 r.
Nr XXIX/230/17
28marca2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XXIX/229/17
28marca2017
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Nr XXIX/228/17
28marca2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Nr XXIX/227/17
28marca2017
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

Nr XXVIII/226/17
21lutego2017

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Nr XXVIII/225/17
21lutego2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024; Uchwała Nr 1242/17 z dnia 28 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
Nr XXVIII/224/17
21lutego2017
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXVIII/223/17
21lutego2017
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” oraz akceptacji założonych w nim planów taryf, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf
Nr XXVIII/222/17
21lutego2017
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018.
Nr XXVIII/221/17
21lutego2017
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie miasta Bielsk Podlaski
Nr XXVIII/220/17
21lutego2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Bielsku Podlaskim przy Al. Józefa Piłsudskiego.
Nr XXVIII/219/17
21lutego2017
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji
Nr XXVIII/218/17
21lutego2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Nr XXVIII/217/17
21lutego2017
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
Nr XXVII/216/17
31stycznia2017
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXVII/215/17
31stycznia2017
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2017 r. ; zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/298/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2017 r.
Nr XXVII/214/17
31stycznia2017
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024
Nr XXVII/213/17
31stycznia2017
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r.
Nr XXVII/212/17
31stycznia2017
w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Nr XXVII/211/17
31stycznia2017
zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski
Nr XXVII/210/17
31stycznia2017
w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2005 roku – mieszkanek Bielska Podlaskiego”.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-10-03

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2017-02-03