Uchwały Rady Miasta VII Kadencji podjęte w 2016 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XXVI/209/16
27grudnia2016
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.2.5/3/2016) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”
Nr XXVI/208/16
27grudnia2016
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXVI/207/16
27grudnia2016
w sprawie powołania Komisji Statutowej.; uchwała zmieniająca Nr XXXII/269/17 z dnia 27.06.2017r.; Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej Rady Miasta Bielsk Podlaski;
Nr XXVI/206/16
27grudnia2016
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2017 r.
Nr XXVI/205/16
27grudnia2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxx dotyczącej załatwienia wniosku o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz uiszczenia opłaty skarbowej.
Nr XXVI/204/16
27grudnia2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejonowej
Nr XXVI/203/16
27grudnia2016
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Nr XXVI/202/16
27grudnia2016
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017; uchwała zmieniająca Nr XXVII/213/17 z dnia 31.01.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXVIII/224/17 z dnia 21.02.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXIX/233/17 z dnia 28.03.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXX/240/17 z dnia 25.04.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXXI/245/17 z dnia 30.05.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXXII/250/17 z dnia 27.06.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXXV/283/17 z dnia 26.09.2017r.; zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/294/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r. ; zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/300/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r. ; zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/309/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Nr XXVI/201/16
27grudnia2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024; uchwała zmieniająca Nr XXVII/214/17 z dnia 31.01.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXVIII/225/17 z dnia 21.02.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXXI/246/17 z dnia 30.05.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXXII/251/17 z dnia 27.06.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XXXV/284/17 z dnia 26.09.2017r.; zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/295/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 ; zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/301/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 zmieniona Uchwałą XXXVIII Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027
Nr XXVI/200/16
27grudnia2016
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
Nr XXVI/199/16
27grudnia2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XXVI/198/16
27grudnia2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XXV/197/16
7grudnia2016
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum lokalnego.
Nr XXIV/196/16
29listopada2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z powodu niedotrzymania terminu sporządzenia okresowej oceny Sekretarza Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XXIV/195/16
29listopada2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XXIV/194/16
29listopada2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XXIV/193/16
29listopada2016
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr XXIV/192/16
29listopada2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski.
Nr XXIII/191/16
25października2016
w sprawie przekazania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Białymstoku, jako organowi właściwemu, skargi Pani xxxxxxx z dnia 19 października 2016 r.
Nr XXIII/190/16
25października2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w zakresie należącym do właściwości Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości w przedmiocie zmniejszenia emisji hałasu studzienek kanalizacji sanitarnej.
Nr XXIII/189/16
25października2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie nieprawidłowości, jakie zdaniem skarżącego, występują w działaniu i traktowaniu podopiecznych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim i aprobowania tej sytuacji przez Burmistrza Miasta.
Nr XXIII/188/16
25października2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zastrzeżeń dotyczących działań podejmowanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i MOPS w Bielsku Podlaskim.
Nr XXIII/187/16
25października2016
w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski
Nr XXIII/186/16
25października2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XXIII/185/16
25października2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XXIII/184/16
w sprawie stawek podatku od nieruchomości;straciła moc Uchwałą Nr XIII/125/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr XXIII/183/16
25października2016
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska "Wodnik"
Nr XXIII/182/16
25października2016
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Nr XXII/181/16
27września2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/220/01 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulice i drogi na terenie miasta Bielsk Podlaski.
Nr XXII/180/16
27września2016
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim stanowiącej ulicę Ignacego Daniłowicza.
Nr XXII/179/16
27września2016
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;straciła moc Uchwałą Nr XVI/141/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr XXII/178/16
27września2016
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne;straciła moc Uchwałą Nr VI/59/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne;
Nr XXII/177/16
27września2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XXII/176/16
27września2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XXII/175/16
27września2016
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2017 rok
Nr XXII/174/16
27września2016
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu miasta dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
Nr XXII/173/16
27września2016

w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Bielsk Podlaski.

Nr XXI/172/16
30sierpnia2016

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxx dotyczącej otrzymanego mieszkania socjalnego oraz kwestii związanych z jakością i formą pomocy ze strony miasta dla skarżącego.

Nr XXI/171/16
30sierpnia2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XXI/170/16
30sierpnia2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XXI/169/16
30sierpnia2016
udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego
Nr XXI/168/16
30sierpnia2016
w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim;straciła moc Uchwałą Nr XVII/149/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim
Nr XX/167/16
21czerwca2016
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr XX/166/16
21czerwca2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Brańskiej.
Nr XX/165/16
21czerwca2016
w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim
Nr XX/164/16
21czerwca2016
w sprawie przeprowadzenia na terenia Miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017r.
Nr XX/163/16
21czerwca2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XX/162/16
21czerwca2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XX/161/16
21czerwca2016
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2015 rok
Nr XX/160/16
21czerwca2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
Nr XIX/159/16
31maja2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XIX/158/16
31maja2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XIX/157/16
31maja2016
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonych w Bielsku Podlaskim w pasach drogowych dróg powiatowych na rzecz Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim.
Nr XIX/156/16
31maja2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Brańskiej
Nr XVIII/155/16
26kwietnia2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XVIII/154/16
26kwietnia2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.
Nr XVIII/153/16
26kwietnia2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego
Nr XVIII/152/16
26kwietnia2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego
Nr XVIII/151/16
26kwietnia2016
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
Nr XVIII/150/16
26kwietnia2016
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2015
Nr XVIII/149/16
26kwietnia2016
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski
Nr XVIII/148/16
26kwietnia2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski; uchwała zmieniająca Nr XLII/355/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski;
Nr XVIII/147/16
26kwietnia2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XVIII/146/16
26kwietnia2016
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;zmieniona Uchwałą Nr VI/58/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; straciła moc Uchwałą Nr XVIII/161/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nr XVIII/145/16
26kwietnia2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2022
Nr XVII/144/16
22marca2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Henryka Sienkiewicza
Nr XVII/143/16
22marca2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Henryka Sienkiewicza
Nr XVII/142/16
22marca2016
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski
Nr XVII/141/16
22marca2016
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Bielsk Podlaski
Nr XVII/140/16
22marca2016
w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Bielsk Podlaski
Nr XVII/139/16
22marca2016
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 r.
Nr XVII/138/16
22marca2016
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim; OBWIESZCZENIE z dnia 28.03.2017r. (tekst jednolity);
Nr XVI/137/16
23lutego2016
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim oraz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Nr XVI/136/16
23lutego2016
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od początku kadencji do 31 grudnia 2015 r.
Nr XVI/135/16
23lutego2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024
Nr XVI/134/16
23lutego2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.; Uchwała Nr 1363/16 z dnia 7 marca 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
Nr XVI/133/16
23lutego2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Nr XVI/132/16
23lutego2016
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Nr XVI/131/16
23lutego2016
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy publiczna szkoła podstawowa lub publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.; straciła moc uchwałą Nr XXIX/229/17 z dnia 28.03.2017r.;
Nr XVI/130/16
23lutego2016
w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2004 roku – mieszkanek Bielska Podlaskiego”.
Nr XVI/129/16
23lutego2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016 – 2020
Nr XVI/128/16
23lutego2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016 -2020
Nr XV/127/16
26stycznia2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Technicznej.
Nr XV/126/16
26stycznia2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Maszynowej.
Nr XV/125/16
26stycznia2016
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2016 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2016-01-27

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-04-27

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2016-01-27