Uchwały Rady Miasta VII Kadencji podjęte w 2015 r.

Numer / data uchwały

Uchwała dotyczy:

Nr XIV/124/15
29grudnia2015
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski
Nr XIV/123/15
29grudnia2015
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2016 r.
Nr XIV/122/15
29grudnia2015
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski
Nr XIV/121/15
29grudnia2015
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Nr XIV/120/15
29grudnia2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Widowskiej 4, oznaczonej numerem geodezyjnym 2579/1.
Nr XIV/119/15
29grudnia2015
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
Nr XIV/118/15
29grudnia2015
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016; uchwała zmieniająca Nr XVI/134/16 z dnia 23.02.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XVIII/154/16 z dnia 26.04.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XIX/158/16 z dnia 31.05.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XX/162/16 z dnia 21.06.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXII/176/16 z dnia 27.09.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXIII/185/16 z dnia 25.10.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXIV/194/16 z dnia 29.11.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXVI/198/16 z dnia 27.12.2016r.;
Nr XIV/117/15
29grudnia2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024; uchwała zmieniająca Nr XVI/135/16 z dnia 23.02.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XVIII/155/16 z dnia 26.04.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XIX/159/16 z dnia 31.05.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XX/163/16 z dnia 21.06.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXII/177/16 z dnia 27.09.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXIII/186/16 z dnia 25.10.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXIV/195/16 z dnia 29.11.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXVI/199/16 z dnia 27.12.2016r.; straciła moc uchwałą Nr XXVI/201/16 z dnia 27.12.2016r.;
Nr XIV/116/15
29grudnia2015
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych; Uchwała Nr 313/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; uchwała zmieniająca Nr XVIII/151/16 z dnia 26.04.2016r.; OBWIESZCZENIE z dnia 28.03.2017r. (tekst jednolity); straciła moc Uchwałą XXXVIII/311/17 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr XIV/115/15
29grudnia2015
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
Nr XIV/114/15
29grudnia2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024
Nr XIV/113/15
29grudnia2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.
Nr XIII/112/15
24listopada2015
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
Nr XIII/111/15
24listopada2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;straciła moc Uchwałą Nr XIII/126/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr XIII/110/15
24listopada2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024
Nr XIII/109/15
24listopada2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.
Nr XIII/108/15
24listopada2015
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr XXIII/184/16 z dnia 25.10.2016r.;
Nr XIII/107/15
24listopada2015
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik"
Nr XIII/106/15
24listopada2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski, a Gminą Dubicze Cerkiewne, Gminą Orla i Gminą Boćki w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim.
Nr XIII/105/15
24listopada2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Gminą Dubicze Cerkiewne w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych.
Nr XIII/104/15
24listopada2015
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; uchwała zmieniająca Nr XXXII/257/17 z dnia 27.06.2017r.;zmieniająca Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/367/18 z dnia 7 maja 2018 r.;Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr XIII/103/15
24listopada2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski; uchwała zmieniająca Nr XIV/124/15 z dnia 29.12.2015r.;
Nr XII/102/15
27października2015
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej; straciła moc uchwałą Nr XIII/112/15 z dnia 24.11.2015r.;
Nr XII/101/15
27października2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; straciła moc uchwałą Nr XIII/111/15 z dnia 24.11.2015r.;
Nr XII/100/15
27października2015
w sprawie stawek podatku od nieruchomości; uchwała zmieniająca Nr XIII/108/15 z dnia 24.11.2015r.; straciła moc uchwałą Nr XXIII/184/16 z dnia 25.10.2016r.;
Nr XII/99/15
27października2015
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Nr XI/98/15
29września2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z powodu nieprzestrzegania postanowień art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych określającego, jakie kryteria musi spełnić osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza miasta.
Nr XI/97/15
29września2015
w sprawie wyboru ławników
Nr XI/96/15
29września2015
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Nr XI/95/15
29września2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.; Uchwała Nr 4357/15 z dnia 19 października 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
Nr XI/94/15
29września2015

w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski; uchwała zmieniająca Nr XIII/103/15 z dnia 24.11.2015r.; OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2016r. (tekst jednolity); uchwała zmieniająca Nr XXIII/187/16 z dnia 25.10.2016r.; uchwała zmieniająca Nr XXXII/256/17 z dnia 27.06.2017r.; uchwała zmieniająca Nr XLIV/366/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 7 maja 2018 r. ;Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski; Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski

Nr XI/93/15
29września2015
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr XI/92/15
29września2015
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego
Nr XI/91/15
29września2015
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2016 rok
Nr XI/90/15
29września2015
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski"
Nr XI/89/15
29września2015
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Nr X/88/15
25sierpnia2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Nr X/87/15
25sierpnia2015
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Nr X/86/15
25sierpnia2015
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
Nr X/85/15
25sierpnia2015
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok
Nr X/84/15
25sierpnia2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024
Nr X/83/15
25sierpnia2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.
Nr IX/82/15
30czerwca2015
w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników
Nr IX/81/15
30czerwca2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
Nr IX/80/15
30czerwca2015
w sprawie współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Călărași (Rumunia).
Nr IX/79/15
30czerwca2015
w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Bielsk Podlaski
Nr IX/78/15
30czerwca2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Bielsku Podlaskim w rejonie ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego.
Nr IX/77/15
30czerwca2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Bielsku Podlaskim przy al. Józefa Piłsudskiego.
Nr IX/76/15
30czerwca2015
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Nr IX/75/15
30czerwca2015
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; uchwała zmieniająca Nr XXIV/193/16 z dnia 29.11.2016r.; Obwieszczenia Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom
Nr IX/74/15
30czerwca2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023
Nr IX/73/15
30czerwca2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.; Uchwała Nr 312415 z dnia 20 lipca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
Nr IX/72/15
30czerwca2015
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2014 rok
Nr IX/71/15
30czerwca2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
Nr VIII/70/15
26maja2015
w sprawie uzupełnienia składu przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nr VIII/69/15
26maja2015
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielsk Podlaski
Nr VIII/68/15
26maja2015
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Bielsk Podlaski
Nr VIII/67/15
26maja2015
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski
Nr VIII/66/15
26maja2015
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Nr VIII/65/15
26maja2015
w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce
Nr VIII/64/15
26maja2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Nr VIII/63/15
26maja2015
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020”; uchwała zmieniająca Nr XXXIII/273/17 z dnia 29.08.2017r.zmieniona Uchwałą Nr VII/68/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020”,
Nr VIII/62/15
26maja2015
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski”; straciła moc uchwałą Nr XXXIV/272/17 z dnia 25.08.2017r.;
Nr VII/61/15
28kwietnia2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Pana Piotra Wawulskiego.
Nr VII/60/15
28kwietnia2015
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Wielki Sejm Bielski z 1564 roku w Bielsku Podlaskim; straciła moc uchwałą Nr XXX/239/17 z dnia 25.04.2017r.;
Nr VII/59/15
28kwietnia2015
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2014
Nr VII/58/15
28kwietnia2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023
Nr VII/57/15
28kwietnia2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Nr VII/56/15
28kwietnia2015
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego
Nr VII/55/15
28kwietnia2015
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim na lata 2015 - 2020
Nr VII/54/15
28kwietnia2015
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; straciła moc uchwałą Nr XVIII/146/16 z dnia 26.04.2016r.;
Nr VI/53/15
31marca2015
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewypłacenia stypendium szkolnego.
Nr VI/52/15
31marca2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
Nr VI/51/15
31marca2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Nr VI/50/15
31marca2015
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr VI/49/15
31marca2015
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Rejonu Kobryńskiego (Białoruś)
Nr VI/48/15
31marca2015
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; uchwała zmieniająca Nr VIII/70/15 z dnia 26.05.2015r.;
Nr VI/47/15
31marca2015
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Nr VI/46/15
31marca2015
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.; uchwała zmieniająca Nr XVI/132/16 z dnia 23.02.2016r.;
Nr VI/45/15
31marca2015
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr VI/44/15
31marca2015
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr VI/43/15
31marca2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023
Nr VI/42/15
31marca2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Nr VI/41/15
31marca2015
w sprawie zniesienia pomników przyrody
Nr VI/40/15
31marca2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski.
Nr VI/39/15
31marca2015
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Nr V/38/15
24lutego2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2015 r.
Nr V/37/15
24lutego2015
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxxxxx na Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim.
Nr V/36/15
24lutego2015
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody
Nr V/35/15
24lutego2015
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
; uchwała zmieniająca Nr VII/54/15 z dnia 28.04.2015r.; straciła moc uchwałą Nr XVIII/146/16 z dnia 26.04.2016r.;
Nr V/34/15
24lutego2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023
Nr V/33/15
24lutego2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Nr IV/32/15
10lutego2015
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; straciła moc uchwałą Nr XXII/179/16 z dnia 27.09.2016r.;
Nr IV/31/15
10lutego2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; straciła moc Uchwałą Nr III/14/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr III/30/15
27stycznia2015
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxx na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie prowadzenia kontroli podatkowej.
Nr III/29/15
27stycznia2015
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxx na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie załatwienia skargi na działalność pracownika samorządowego.
Nr III/28/15
27stycznia2015
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxx na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Nr III/27/15
27stycznia2015
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxxxxxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
Nr III/26/15
27stycznia2015
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Kapituły medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”; straciła moc Uchwałą Nr III/29/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Kapituły medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”;
Nr III/25/15
27stycznia2015
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2015 r.; uchwała zmieniająca Nr V/38/15 z dnia 24.02.2015r.;
Nr III/24/15
27stycznia2015
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Nr III/23/15
27stycznia2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023
Nr III/22/15
27stycznia2015
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Nr III/21/15
27stycznia2015
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2015 – 2017
Nr III/20/15
27stycznia2015
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018; uchwała zmieniająca Nr XXVIII/222/17 z dnia 21.02.2017r.;

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Ref.Br.

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2015-02-02

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-10-31

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2015-02-02