Numer, data uchwały / zarządzenia

Uchwała / zarządzenie dotyczy:

Nr i data ogłoszenia w Dz.Urz. Woj. Podlaskiego

Nr XLIX/413/18
9 listopada 2018
w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski” Dz. Urz. Woj.Podl.2018.4576
z dnia 15 listopada 2018
Adres publikacyjny
Nr XLIX/412/18
9 listopada 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.4576
z dnia 15 listopada 2018
Adres publikacyjny
Nr XLIX/408/18
9 listopada 2018
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Dz. Urz. Woj.Podl.2018.4575
z dnia 15 listopada 2018
Adres publikacyjny
Nr XLIX/407/18
9 listopada 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.4574
z dnia 15 listopada 2018
Adres publikacyjny
Obwieszczenie
Rady Miasta
25 września 2018
Obwieszczenia Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Dz. Urz. Woj.Podl.2018.3894
z dnia 1 października 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVIII/403/18
25 września 2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.3878
z dnia 1 października 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVII/397/18
27 sierpnia 2018
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Dz. Urz. Woj.Podl.2018.3474
z dnia 28 sierpnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVII/396/18
27 sierpnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz. Urz. Woj.Podl.2018.3473
z dnia 28 sierpnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVII/395/18
27 sierpnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz. Urz. Woj.Podl.2018.3472
z dnia 28 sierpnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVII/394/18
27 sierpnia 2018
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Dz. Urz. Woj.Podl.2018.3471
z dnia 28 sierpnia 2018
Adres publikacyjny

Obwieszczenie
Rady Miasta
26 czerwca 2018
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2518
z dnia 3 lipca 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVI/387/18
26 czerwca 2018
w sprawie ograniczenia na terenie miasta Bielsk Podlaski godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2518
z dnia 3 lipca 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVI/386/18
26 czerwca 2018
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2518
z dnia 3 lipca 2018
Adres publikacyjny
Nr XLVI/385/18
26 czerwca 2018
uchylająca uchwały: w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Bielska Podlaskiego oraz w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Bielska Podlaskiego Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2985
z dnia 3 lipca 2018
Adres publikacyjny
Nr XLV/374/18
29 maja 2018
w sprawie ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2518
z dnia 5 maja 2018
Adres publikacyjny
Nr XLV/373/18
29 maja 2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Bielsk Podlaski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2517
z dnia 5 maja 2018
Adres publikacyjny
Nr XLV/369/18
29 maja 2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski instrumentem płatniczym Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2516
z dnia 5 maja 2018
Adres publikacyjny
Nr XLV/368/18
29 maja 2018
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2515
z dnia 5 czerwca 2018
Adres publikacyjny
Nr XLIV/367/18
7 maja 2018
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2291
z dnia 14 maja 2018
Adres publikacyjny
Nr XLIV/366/18
7 maja 2018
w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2290
z dnia 14 maja 2018
Adres publikacyjny
Nr XLIII/360/18
24 kwietnia 2018
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.2060
z dnia 30 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Obwieszczenie
Rady Miasta
27 marca 2018
Obwieszczenia Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim Dz. Urz. Woj.Podl.2018.1696
z dnia 11 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLII/357/18
27 marca 2018
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.1651
z dnia 11 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLII/354/18
27 marca 2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 r. Dz. Urz. Woj.Podl.2018.1839
z dnia 17 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLII/352/18
27 marca 2018
w sprawie podziału miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;zmieniona Uchwałą Nr XLVII/396/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz. Urz. Woj.Podl.2018.1650
z dnia 11 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLII/349/18
27 marca 2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski Dz. Urz. Woj.Podl.2018.1650
z dnia 11 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLII/348/18
27 marca 2018
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, Dz. Urz. Woj.Podl.2018.1648
z dnia 11 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLII/347/18
27 marca 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu „Pływalnia Miejska – WODNIK” w Bielsku Podlaskim Dz. Urz. Woj.Podl.2018.1647
z dnia 11 kwietnia 2018
Adres publikacyjny
Nr XLI/345/18
27 lutego 2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski Dz.Urz.Woj.Podl.2018.1126
z dnia 6 marca 2018
Adres publikacyjny
Nr XLI/344/18
27 lutego 2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski Dz.Urz.Woj.Podl.2018.1125
z dnia 6 marca 2018
Adres publikacyjny
Nr XLI/343/18
27 lutego 2018
w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; zmieniona Uchwałą Nr XLVII/395/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz.Urz.Woj.Podl.2018.1124
z dnia 6 marca 2018
Adres publikacyjny
Nr XL/328/18
30 stycznia 2018

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dz.Urz.Woj.Podl.2018.680
z dnia 2 lutego 2018
Adres publikacyjny

Nr XL/327/18
30 stycznia 2018

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;straciła moc Uchwałą Nr XVII/153/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Dz.Urz.Woj.Podl.2018.679
z dnia 2 lutego 2018
Adres publikacyjny

Nr XL/326/18
30 stycznia 2018

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim oraz nadania jej statutu

Dz.Urz.Woj.Podl.2018.678
z dnia 2 lutego 2018
Adres publikacyjny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Gawryluk-Malinowska - Referat Br

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-02-14

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2018-02-05