Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Abstynentów PROMIEŃ, złożonej na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób uzależnionych”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Abstynentów PROMIEŃ w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19.08.2022 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 (Biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl