Oferta pracy na stanowisku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2015-03-18

Data 2015-03-18
Stanowisko ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego
w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza do składania ofert na „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski  w 2015 r.”

Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 1. Zakres zadań objętych obsługą:

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Usługa audytu powinna być wykonana w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach pracy Urzędu, w niżej podanych terminach. Ilość osób świadczących usługę w siedzibie Urzędu nie może przekroczyć trzech osób.
 2. Zakres zadań i terminy wykonania:

a) przeprowadzenie czterech zadań audytowych:

- pierwsze i drugie zadanie audytowe do 30.07.2015 r.,
- trzecie i czwarte zadanie audytowe do 30.10.2015 r.

b) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu do 15.11.2015 r.,
c) sporządzenie w oparciu o analizę ryzyka projektu planu audytu na 2015 r. do 30.11.2015 r.,
d) czynności doradcze w okresie trwania umowy.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. proponowany sposób świadczenia usługi audytu,
 2. dostępność telefoniczna i mailowa,
 3. wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty (Załącznik nr 2),
 4. oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wymogami art. 279 i art. 286 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. proponowane wynagrodzenie brutto.
 1. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zobowiązany będzie do dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego wymagania z art. 286 ustawy o finansach publicznych.
 2. Umowa z wybranym wykonawcą na wykonanie usługi audytu zostanie zawarta w terminie od dnia jej podpisania na okres roku. (Załącznik nr 3).
 3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty z napisem „Audyt wewnętrzny” należy składać pocztą na adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Bądź w biurze podawczym Urzędu Miasta w terminie do dnia 31.03.2015 r. do godz. 15.00. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Tamara Korycka – Sekretarz Miasta tel. 85 7318137

 1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy uwzględnieniu najniżej oferowanej ceny i udokumentowanych kwalifikacji.
 2. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia wpływu składania ofert. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz Miasta zastrzega prawo zasięgnięcia informacji w sprawie doświadczenia zawodowego oferenta w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrzego.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

 

                                                                                                                     

Załącznik nr 3

UMOWA

zawarta w dniu ........................ 2015 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski reprezentowanym przez Pana Jarosława Borowskiego – Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bielsk Podlaski – Janusza Panasiuka zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a ………………………………………………………reprezentowaną przez………………………….. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

§ 1.

 1. Przedmiotem umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
 2. Wykonawca gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

Prowadzenie audytu wewnętrznego Zamawiającego przez Wykonawcę będzie polegało na:

 1. Prowadzeniu audytu zgodnie z planem audytu na 2015 r. oraz wg trybu określonego w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, z zachowaniem zasad dotyczących dokumentowania wyników audytu.
 2. Sporządzaniu sprawozdania z wykonywania planu audytu zgodnie z trybem określonym w Rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
 3. Prowadzeniu bieżącego monitoringu działań podejmowanych w celu realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonego zadania audytowego, zgodnie z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
 4. Prowadzeniu czynności sprawdzających, o których mowa w § 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
 5. Prowadzeniu akt stałych i bieżących audytu zgodnie z trybem określonym w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
 6. Opracowaniu regulacji wewnętrznych niezbędnych do prowadzenia audytu wewnętrznego.
 7. Oszacowaniu, analizie ryzyk i wyodrębnieniu obszarów ich występowania w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.
 8. Opracowaniu planu audytu wewnętrznego na 2016 r. w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka, zgodnie z trybem określonym w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108), w terminie określonym w art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

§ 3.

 1. Zadania objęte umową wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w niżej podanych terminach:

a) przeprowadzenie czterech zadań audytowych:

- pierwsze i drugie zadanie audytowe do 30.07.2015 r.,
- trzecie i czwarte zadanie audytowe do 30.10.2015 r..

b) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu do 15.11.2015 r.,
c) sporządzenie w oparciu o analizę ryzyka projektu planu audytu na 2016 r. do 30.11.2015 r.,
d) czynności doradcze w okresie trwania umowy.

 1. Wykonawcy zostanie zapewnione pomieszczenie biurowe na czas realizacji czynności audytowych w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
 2. Wykonawca zapewnia nieograniczoną możliwość kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie objętym przedmiotem umowy.
 3. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zamawiającego oraz wglądu do wszystkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków mających związek z prowadzonym audytem, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
 4. Pracownicy Wykonawcy będą udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust. 4.

 

§ 4.

 1. Dokumenty niezbędne do wykonywania usługi audytu będą sporządzane przez Wykonawcę zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i w siedzibie Wykonawcy.
 2. Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym wskazanym przez Burmistrza.
 3. Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz – Burmistrz, 2 – egzemplarz – Sekretarz).
 4. Akta bieżące i akta stałe prowadzone przez Wykonawcę stanowią własność Zamawiającego.
 5. Po wykonaniu każdego z zadań realizowanych w ramach usługi audytu wewnętrznego, o których mowa w § 2 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ostateczną dokumentację z realizacji czynności. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Zamawiającego.
 6. Wykonawca udostępnia do wglądu akta bieżące i akta stałe kierownikowi jednostki lub osobie przez niego wskazanej.
 7. W toku realizowanych czynności Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wytworzonej dokumentacji w należyty sposób.
 8. Wszelkie zbędne dokumenty, w tym brudnopisy dokumentów, Wykonawca ma obowiązek zniszczenia w sposób uniemożliwiający odtworzenie.

 

§ 5.

 1. Wynagrodzenie  brutto ogółem za realizację usługi wynosi ……………….. zł (słownie: …………………………………………………).
 2. Podstawą wykonania usługi będzie protokół odbioru podpisany przez Strony umowy, określający terminy wykonania zadań, o których mowa w § 3, ust. 1, pkt a), b), c).
 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1  nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na adres: ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.
 4. Wykonawca przedkłada fakturę VAT/ rachunek w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust 2.
 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 4 i 5 .
 8. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 m-ca okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
 9. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z planem audytu realizacji usług audytu Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

§ 6.

 1. Umowa została zawarta na okres roku od dnia jej zawarcia, tj. do dnia ………2016 r.

Jednakże w przypadku, gdy w kolejnym roku wyłoniony zostanie usługodawca lub zatrudniony zostanie audytor na umowę o pracę, niniejsza umowa wygasa z dniem podpisania jednej z wymienionych umów.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swej ważności.
 3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy wykonawcy

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa……………………………………………………………………………………

Siedziba…………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej…………………………………………………………….

Strona internetowa………………………………………………………………………

Numer telefonu…………………………………………………………………………

Numer faksu……………………………………………………………………………

 

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

 1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na:

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę:

 1. Cena brutto za pierwsze zadanie audytowe………………………………………..zł

(słownie………………………………………………………………………….)

 1. Cena brutto za drugie zadanie audytowe………………………………………..zł

(słownie………………………………………………………………………….)

     3. Cena brutto za trzecie zadanie audytowe………………………………………..zł

(słownie………………………………………………………………………….)

    4. Cena brutto za czwarte zadanie audytowe………………………………………..zł

(słownie………………………………………………………………………….)

    5. Cena brutto za sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu………………………………………..zł

(słownie………………………………………………………………………….)

   6. Cena brutto za sporządzenie planu audytu na 2016 r.………………………………………..zł

(słownie………………………………………………………………………….)

 

Wartość oferty brutto za realizację usługi w okresie do ……………. r. od dnia podpisania umowy…………………………………………………………………………....zł

lub  w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej

Cena brutto za każde zadanie………………………………………..zł

(słownie………………………………………………………………………….)

Składki obciążające Zamawiającego:

 • Ubezpieczenie emerytalne

(….. % ……………………………………………………zł.)

 • Ubezpieczenie rentowe

(…… % ………………………………………………….. zł)

 • Ubezpieczenie wypadkowe

(…….. % ……………………………………………. zł)

 • Fundusz Pracy

(…… % …………………………………………….. zł)

Łączna wartość oferty brutto i składek obciążających Zamawiającego za realizację usługi w okresie do …………….. r. od dnia podpisania umowy………………….....zł

7. Zobowiązuję się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia.

8. Przyjmuję warunki płatności zgodnie z umową.

9. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz posiadam konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

10. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty.

11. Oświadczam, że załączony do zaproszenia  do złożenia ofert projekt umowy akceptuję i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz złożę wszystkie wymagane dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przed podpisaniem umowy.

 

 

              ………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania woli w imieniu Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWNIENIA PROWADZĄCYCH USŁUGĘ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nazwa Wykonawcy

 

………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

 

…………………………………………………………………………………………

 

Miejscowość……………………………………………..Data………………………

 

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego o których mowa w art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

Na potwierdzenie powyższego dokumentu dołączam dokumenty stwierdzające uprawnienia w/w osoby/osób, która weźmie udział w realizacji zamówienia, spełniającej powyższe warunki, zawarte w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

 

 

           …………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania woli w imieniu Wykonawcy)

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-03-18

Data modyfikacji: 2015-03-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-03-18