Oferta pracy na stanowisku Referenta w referacie Finansowo- Budżetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2013-02-18

Data 2013-02-18
Stanowisko Referenta w referacie Finansowo- Budżetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na stanowisko

Referenta w referacie Finansowo- Budżetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
4/ minimum 3 lata stażu pracy,
5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6/ nieposzlakowana opinia,
7/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8/ dobra znajomość programu Fiskus w zakresie ewidencji podatków i opłat,
9/ dobra znajomość obsługi komputera,
10/ doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości podatku od nieruchomości ,
11/ doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetowej,
12/ doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
13/ doświadczenie w zakresie rozliczania inwentaryzacji.

2. Wymagania dodatkowe

1/ znajomość przepisów KPA, Ordynacji podatkowej, instrukcji kancelaryjnej,
2/ umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3/ odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, systematyczność, rzetelność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań między innymi będzie należało:

1/ prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją i sprawozdawczością w zakresie mienia komunalnego,
2/ przygotowywanie niezbędnych danych do sprawozdawczości, informacji i analiz,
3/ pełnienie zastępstwa w zakresie prowadzenia księgowości dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetowej,
4/ pełnienie zastępstwa w zakresie prowadzenia księgowości podatku od nieruchomości.

4.  Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,
4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6/ kserokopie świadectw pracy,
7/ oświadczenie o stanie zdrowia,
8/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych,
9/  oświadczenie o niekaralności,
10/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
11/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 28.02.2013 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres,
z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w referacie Finansowo- Budżetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6–u miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2.000 -2.750 zł

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodne z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

8. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. (85) 731 81 38.

Przed zawarciem umowy wyłoniony w drodze naboru  kandydat  zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, nie dostarczenie wyżej wymienionego dokumentu spowoduje nie podpisanie umowy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-02-18