Oferta pracy na stanowisku Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 2015-10-20

Data 2015-10-20
Stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim

Ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do 20.11.2015r.
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • Ukończone studia wyższe magisterskie (techniczne, ekonomiczne, prawnicze),
 • Posiadać minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z CV, wypełniony kwestionariusz osobowy oraz pisemną koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (technicznych, ekonomicznych, prawniczych),
 • dokumenty potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych ( kopie wszystkich świadectw pracy)
 1. Pisemne opracowanie zawierające ocenę sytuacji Spółki dokonaną w oparciu o udostępnione dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółki.
 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 5. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych wystawione nie wcześniej niż jeden m-c przed datą ogłoszenia.
 6. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członków zarządów w spółkach handlowych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu PK Sp. z o.o.
 8. Wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem przez kandydata.
 9. Informację o numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem.
 10. Adres mailowy

Dopuszcza się składanie kopii w/w dokumentów, które mają być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego. W toku postępowania konkursowego również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej wszelkie dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.

 

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki PK z o.o. w Bielsku Podlaskim – nie otwierać” i zaadresowane na adres:

Rada Nadzorcza PK Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37.

 

Informacja o kandydatach dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki.

Kandydatom w siedzibie Spółki, udostępnione będą dokumenty Spółki (bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok), po złożeniu przez nich oświadczenia o nie ujawnianiu, ani nie wykorzystaniu dokumentów i informacji dotyczących PK Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w II etapie przeprowadzi z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której oceniać będzie w szczególności :

 1. wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka.
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.
 4. znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych.
 5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce prawa handlowego.
 7. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie PK Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie za potwierdzeniem odbioru lub mailowo, co najmniej na 5 dni przed jej terminem.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi i zostaną zniszczone komisyjnie po upływie jednego miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Sokołowski - Kierownik Ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2015-10-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-10-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-10-20