Oferta pracy na stanowisku Młodszego Referenta z dnia 2009-10-09

Data 2009-10-09
Stanowisko Młodszego Referenta

 Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1

ogłasza nabór na stanowisko

Młodszego Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,
2/ wykształcenie wyższe ekonomiczne,

3/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

5/ nieposzlakowana opinia,
6/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

7/ umiejętność obsługi komputera,
8/znajomość procedur administracyjnych,
9/ znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Wymagania dodatkowe:

1/ umiejętność dobrej organizacji pracy,

2/ umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
3/ operatywność,
4/ wysoka kultura osobista,
5/ komunikatywność,
6/ samodzielność,
7/ systematyczność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ regulacja stanów prawnych miejskich nieruchomości,
2/ prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność gminy miejskiej,
3/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4. Wymagane dokumenty:

1/ kwestionariusz osobowy,
2/ życiorys /CV/,
3/ list motywacyjny,

4/ kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5/ kserokopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie o stanie zdrowia,
7/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie o niekaralności,
9/ oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys /CV/, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22-10-2009 roku w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 – Biuro Podawcze lub pocztą na w/w adres,    z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Burmistrz Miasta informuje, że może zaprosić osoby, które złożyły oferty zgodnie z wymogami na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie naboru zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w BIP /www. bielsk-podlaski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.

 

7.Informacje dodatkowe:

 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 0857318138.

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2009-10-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-10-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-10-09