Oferta pracy na stanowisku główny księgowy w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim z dnia 2011-08-01

Data 2011-07-30
Stanowisko główny księgowy w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 1
im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

ul. Kościuszki 21
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 75 76

wymiar czasu pracy: pełny etat
rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) następujące niezbędne wymagania:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków

a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

1. posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
2. posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;
3. posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
4. posiada predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
5. posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zdań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

4. Wskazania zakresu działań:

Zakres działań zgodny z art.54 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych.

5. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

  • List motywacyjny;
  • Życiorys – curriculum vitae;
  • Kserokopia dowodu osobistego;
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach);
  • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie kandydata, zawarte w liście motywacyjnym i CV „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. poz. 929 z póź. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.”

6. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

a. Złożenia dokumentów wymienionych w pkt.5 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji;
b. Złożenie dokumentów w terminie do dnia 19 sierpnia 2011 r. w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 21, sekretariat do godz. 1400 . W przypadku nadesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Dokumenty które wpłyną po terminie oraz przed ukazaniem się ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane.
c. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Pozostałe zobowiązania:

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.

Mirosława Janina Kolasa
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Mirosława Janina Kolasa - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2011-07-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-07-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-07-30