Kontrole zewnętrzne z 2010 r.

  • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Białymstoku dot. udzielania nabywcom bonifikat przy sprzedaży bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych w latach 2007-2010 (I-III kwartał). PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego prawidłowości realizacji porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a miastem Bielsk Podlaski na realizację projektu pn. „Bezpiecznie wokół nas” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. PROTOKÓŁ KONTROLI, Wystąpienie pokontrolne
  • Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim dot. warunków pracy i wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w archiwach. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku dot. cyklu kontrolnego podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulęgających biodegradacji. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola kompleksowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim dotycząca oceny stanu sanitarnego ustępu publicznego. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola kompleksowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim dotycząca oceny stanu sanitarnego terenu rekreacyjnego. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. wykorzystania środków przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku dotycząca celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach RPOWP przyznanymi na realizację projektu: „Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”. PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku dotycząca celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach RPOWP przyznanymi na realizację projektu: „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” PROTOKÓŁ KONTROLI
  • Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku dotycząca celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach RPOWP przyznanymi na realizację projektu: „Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (ul. Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim” PROTOKÓŁ KONTROLI

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Mierzwińska - p.o. Kierownika Ref.Br.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-07-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-07-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-07-05