Elektroniczna skrzynka podawcza na Wrotach Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

 

CU jest zestawem aplikacji, przeznaczonych do udostępniania usług publicznych, w tym narzędziem spełniającym funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędów w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 17 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz „systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń” Urzędów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.  Nr 206 poz. 1216  z późn.zm.), jak również środkiem umożliwiającym realizowanie płatności wynikających z obciążeń skarbowych i podatkowych oraz za czynności urzędowe, jak też dostęp do informacji, e-usług.

Regulamin korzystania z usług Cyfrowego Urzędu przez Interesantów

Usługi świadczone przez Urząd Miasta w ramach Cyfrowego Urzędu:

1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy;
  • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

2. Skargi i wnioski

Skarga może dotyczyć spraw wchodzących w zakres zadań urzędu i jednostek organizacyjnych mu podlegających.

3. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

4. Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca przebywający czasowo lub nigdzie niezamieszkały przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. W przypadku wyborów samorządowych wyborca, może zmienić obwód głosowania tylko na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla miejsca jego stałego zameldowania.

5. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców. Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno – techniczną.

6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa dla Przedsiębiorców zobowiązanych do złożenia w Urzędzie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. Udostępnianie informacji o środowisku

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Chodzi tu o organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony.

9. Wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  1.  składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Do każdej korekty deklaracji podatnik ma obowiązek dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

10. Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Karolczak - ref. Or

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Data wytworzenia: 2016-06-23

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2016-06-23

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2016-06-23